10 กลโกงของผู้รับเหมาเพราะหาแต่ของถูกเลยโดนโกง

การสร้างบ้านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณมาก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้รับเหมาจะเป็นคนซื่อสัตย์และดีใจต่องานที่ได้รับ บทความนี้จะเปิดเผยเรื่องราวของ 10 กลโกงของผู้รับเหมาที่คุณควรรู้ เพื่อป้องกันตัวเองจากการโกงในกระบวนการสร้างบ้าน

1. การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจขอเงินล่วงหน้าแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้ การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นสัญญาณแรกที่คุณควรระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในการสร้างบ้าน

2. การใช้วัสดุคุณภาพต่ำ

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจใช้วัสดุคุณภาพต่ำแทนวัสดุที่คุณได้ตกลงไว้ โดยเปลี่ยนแปลงหรือใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงนี้

3. การขายงานให้ผู้รับเหมาอื่น

บางครั้งผู้รับเหมาไม่ทำงานเองแต่ขายงานให้ผู้รับเหมาอื่นโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ ผลที่ได้คือคุณจะไม่ได้รับคุณภาพและความพึงพอใจที่คุณต้องการ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาที่คุณเลือกจะดำเนินการก่อสร้างเอง

4. การเพิ่มราคางาน

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจเพิ่มราคางานโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน โดยอ้างว่าต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมหรืองานที่ซับซ้อนขึ้น คุณควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและราคาที่ตกลงไว้เพื่อป้องกันการโกงในเรื่องนี้

5. การไม่ปฏิบัติตามระยะเวลา

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา การล่าช้าในการสร้างบ้านอาจส่งผลให้คุณเสียเวลาและเงินทุน เพื่อป้องกันการโกงในเรื่องนี้คุณควรตรวจสอบและมองดูประวัติการทำงานของผู้รับเหมา

6. การใช้แรงงานไม่เพียงพอ

บางครั้งผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าแรงงานให้แรงงานที่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้คุณได้รับงานที่ไม่สมบูรณ์หรือต้องรอเวลานานกว่าที่คุณคาดหวัง การสอบถามและติดตามการจ่ายค่าแรงงานของผู้รับเหมาเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงนี้

7. การไม่ติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ตกลง

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจไม่ติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่คุณตกลงไว้ในสัญญา การตรวจสอบและพิจารณาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงในเรื่องนี้

8. การไม่ให้คุณเข้าชมสถานที่ก่อสร้าง

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจไม่ให้คุณเข้าชมสถานที่ก่อสร้างเพื่อปิดบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การตรวจสอบและเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงในเรื่องนี้

9. การไม่ให้คุณตรวจสอบงาน

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจไม่ให้คุณตรวจสอบงานเพื่อปิดบางข้อผิดพลาดหรืองานที่ไม่สมบูรณ์ การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงในเรื่องนี้

10. การไม่แจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด

ผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อสัตย์อาจไม่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสร้างบ้าน การตรวจสอบและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการโกงในเรื่องนี้

แก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วย

วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา

– เลือกผู้รับเหมาที่มีความเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง

– ทำสัญญาที่ชัดเจนและระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ

– ตรวจสอบและสอบถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานของผู้รับเหมา

– ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ

– ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

– ตรวจสอบและเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างเป็นครั้งคราว

– ตรวจสอบและติดตามค่าแรงงานที่ผู้รับเหมาจ่าย

– ตรวจสอบงานที่ได้รับและแจ้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาทันที

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1. ถ้าผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำอย่างไร?

– คุณควรติดต่อทนายความเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินการตามกฎหมาย

2. วิธีการเลือกผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถืออย่างไร?

– คุณควรตรวจสอบประวัติการทำงานและความเชี่ยวชาญของผู้รับเหมา และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ผ่านมา

3. ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหากับผู้รับเหมาที่ไม่ดี เราควรทำอย่างไร?

– คุณควรติดต่อผู้รับเหมาเพื่อแสดงความไม่พอใจและขอให้แก้ไขปัญหา หากไม่ได้ผล คุณสามารถแจ้งเรื่องให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือทนายความ

สรุปบทความ: การโกงของผู้รับเหมาเป็นเรื่องที่ควรระวังในกระบวนการสร้างบ้าน 10 กลโกงที่ผู้รับเหมาทำได้บ่อยคือการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า, การใช้วัสดุคุณภาพต่ำ, การขายงานให้ผู้รับเหมาอื่น, การเพิ่มราคางาน, การไม่ปฏิบัติตามระยะเวลา, การใช้แรงงานไม่เพียงพอ, การไม่ติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ตกลง, การไม่ให้คุณเข้าชมสถานที่ก่อสร้าง, การไม่ให้คุณตรวจสอบงาน, และการไม่แจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด การป้องกันและแก้ไขปัญหาควรใช้วิธีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน เลือกผู้รับเหมาที่มีความเชื่อถือและความเชี่ยวชาญ และทำสัญญาที่ชัดเจนระบุรายละเอียดของงานที่ต้องทำ